Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Giá vàng tăng mạnh nhất trong một tuần

.

.

C?p nh?t 14:12, Th? Tu, 09/01/2013 (GMT+7)

Vàng th? gi?i và trong nu?c hôm nay (09-01) cùng tang.

 

 

Công ty Vàng b?c Ðá quý Sài Gòn niêm y?t giá vàng SJC (áp d?ng cho th? tru?ng thành ph? H? Chí Minh) m? c?a mua vào 46,2 tri?u d?ng/lu?ng, bán ra 46,5 tri?u d?ng/lu?ng, tang 80.000 d?ng/lu?ng so v?i giá dóng c?a hôm qua.

Vàng mi?ng hi?u Phu?ng Hoàng PNJ-DAB c?a Công ty Vàng b?c Ðá quý Phú Nhu?n, lúc 09 gi? 21, có giá mua vào 46,15 tri?u d?ng/lu?ng, bán ra 46,45 tri?u d?ng/lu?ng. Trong b?n tin c?p nh?t l?n 2 lúc 09 gi? 15, h? th?ng Sacombank nâng giá vàng mi?ng SBJ lên 46,28 – 46,48 tri?u d?ng/lu?ng (mua vào – bán ra), cao hon 60.000 d?ng/lu?ng so v?i cu?i ngày 08-01.

T?p doàn vàng b?c dá quý Doji (Hà N?i) công b? giá vàng SJC, cùng th?i di?m, mua – bán tuong ?ng 46,38 – 46,6 tri?u d?ng/lu?ng, tang l?n lu?t là 20.000 d?ng và 40.000 d?ng/lu?ng.

Vàng qu?c t? hôm qua ph?c h?i v?i biên d? m?nh nh?t trong m?t tu?n, sau khi th?ng kê m?i nh?t cho th?y nhu c?u vàng t?i Trung Qu?c – th? tru?ng tiêu th? kim lo?i quý hàng d?u th? gi?i, tang cao.

Hãng thông t?n Bloomberg (Hoa K?) dua tin, trong tháng 11-2012, lu?ng vàng Trung Qu?c nh?p t? H?ng Kông dã tang g?n g?p dôi so v?i tháng li?n tru?c. T?i hai th? tru?ng l?n khác là M? và Nh?t, tình hình giao d?ch vàng cung r?t kh? quan.

Ch? chua d?n 10 ngày trong tháng này, công ty U.S Mint c?a M? dã bán t?ng c?ng 71.500 ounce vàng xu so v?i doanh s? bán vàng xu c?a c? tháng 12-2012 là 76.000 ounce. Trong khi dó, các qu? tr? c?p c?a Nh?t cung s? tang hon g?p dôi lu?ng vàng n?m gi?, d? ki?n lên t?i 100 t? yen (tuong duong 1,1 t? USD) vào nam 2015 do chính ph? d?t m?c tiêu l?m phát cao hon.

Phiên giao d?ch dêm 08-01 t?i New York (M?), vàng giao tháng 2 tang 1% lên 1.662,2USD/Oz, biên d? tang m?nh nh?t t? ngày 31-12-2012 d?n nay. Tru?c dó, kim lo?i quý dã gi?m d?n 2,5% trong ba phiên li?n tru?c.

Ð?ng USD hôm qua tang tr? l?i, dua t? giá EUR/USD tr? v? 1,3071. D?u thô ít bi?n d?ng, v?i các h?p d?ng d?u ng?t, nh? giao tháng 2 d?t 93,14USD/thùng.

Trong nu?c, t? giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nu?c công b? sáng nay là 20.828. T? giá giao d?ch c?a ngân hàng thuong m?i là 20.825– 20.900 (mua vào – bán ra).

(Theo TPO)

.

.

.

.

Luân chuyển ông Bình liên khi chưa thấy tiêu cực

.

.

Bí thu Huy?n ?y ?ng Hòa Nguy?n Van Xuyên:

C?p nh?t 09:43, Th? Tu, 09/01/2013 (GMT+7)

Trao d?i v?i PV Ti?n Phong ngày 8-1, ông Nguy?n Van Xuyên cho bi?t, do báo cáo ban d?u c?a UBND huy?n kh?ng d?nh chua phát hi?n tiêu c?c trong thi công ch?c nên Ban Thu?ng v? Huy?n ?y m?i th?ng nh?t luân chuy?n Tru?ng Phòng N?i v? xu?ng làm Ch? t?ch xã.

Bí thu Huy?n ?y ?ng Hòa.
Bí thu Huy?n ?y ?ng Hòa.

 

Ông Xuyên nói: Tru?c h?t, v?i cuong v? là ngu?i d?ng d?u huy?n ?ng Hòa, tôi r?t cám on các co quan báo chí dã dua tin v? hi?n tu?ng tiêu c?c trong thi tuy?n công ch?c trên d?a bàn, giúp cho huy?n d?nh hu?ng, n?m tình hình và x? lý nh?ng cán b? vi ph?m.

Ð?i v?i nh?ng bi?u hi?n tiêu c?c này, th?i gian qua, Thu?ng tr?c Huy?n ?y, Ban Thu?ng v? Huy?n ?y r?t ch? d?ng, quy?t tâm cao d? vào cu?c trên tinh th?n Ngh? quy?t T.U 4.

Cu?i tháng 9- 2012, khi k? thi xong, Thu?ng tr?c Huy?n ?y dã nghe du?c m?t s? thông tin, du lu?n là k? thi này có bi?u hi?n không lành m?nh, có m?t s? thí sinh k?t qu? thi không ph?n ánh dúng th?c t?.

Thu?ng tr?c Huy?n ?y dã yêu c?u UBND huy?n ch? d?o ki?m tra, làm rõ d? k?t lu?n thông tin nhu v?y dúng hay sai. Ngày 3-10-2012, UBND huy?n có quy?t d?nh thành l?p doàn ki?m tra, xác minh.

Nhu ông nói, tru?c khi UBND huy?n có quy?t d?nh l?p doàn thanh tra vào d?u tháng 10- 2012 thì dã có du lu?n, don thu v? nh?ng bi?u hi?n tiêu c?c liên quan d?n m?t s? d?ng chí trong H?i d?ng tuy?n d?ng, t?i sao huy?n không c?n tr?ng l?ng nghe thêm mà l?i v?i vàng luân chuy?n Tru?ng phòng N?i v? trong th?i di?m nh?y c?m này?

Ban Thu?ng v? yêu c?u UBND huy?n xác minh, báo cáo tru?c 15- 10. Do v?y, ngày 15- 10 UBND huy?n có báo cáo bu?c d?u là qua th?m tra, xác minh thì chua d? ch?ng c? k?t lu?n có tiêu c?c hay không. Ðúng lúc dó thì du?i xã Hòa Xá, Bí thu Ð?ng ?y xã vi ph?m k? lu?t do sinh con th? ba, xin thôi nhi?m v?.

Ð?ng ?y xã báo cáo là Ch? t?ch xã có kh? nang chuy?n lên làm Bí thu Ð?ng ?y, còn cán b? d? b? trí làm Ch? t?ch xã thì không có nên d? ngh? huy?n tang cu?ng.

Huy?n dã bàn b?c, rà soát thì nh?n th?y có 3 d?ng chí dáp ?ng du?c yêu c?u, trong dó có Tru?ng Phòng N?i v? Nguy?n Ð?c Bình. Hai d?ng chí còn l?i là Phó Ban Tuyên giáo và Bí thu Huy?n doàn. Tuy nhiên, Bí thu Huy?n Ðoàn thì d?i h?i m?i ki?n toàn, dang ti?p c?n công vi?c mà luân chuy?n di luôn thì r?t khó.

Ð?ng chí Phó Ban Tuyên giáo huy?n ?y thì m?i du?c b? trí sang làm Tru?ng Ðài Truy?n thanh huy?n. Do v?y, ch? còn d?ng chí Nguy?n Ð?c Bình trong b?i c?nh UBND huy?n có báo cáo bu?c d?u là không có ch?ng c? k?t lu?n liên quan d?n tiêu c?c.

Do v?y, khi UBND d? xu?t thì Thu?ng tr?c và Thu?ng v? Huy?n ?y d?ng ý di?u Tru?ng Phòng N?i v? Nguy?n Ð?c Bình v?, gi?i thi?u cho HÐND xã b?u làm Ch? t?ch UBND xã. Tôi mong du lu?n hi?u rõ, không ph?i th?y d?ng chí Bình vi ph?m mà l?i dua di xã. B?n ch?t c?a s? vi?c không ph?i nhu v?y.

Sau dó nh? dâu mà v? vi?c tiêu c?c m?i du?c làm rõ, thua ông?

R?t may là sau dó bi?t du?c thông tin huy?n ?ng Hòa dang vào cu?c, mu?n tìm ra s? th?t, có ngu?i dã giúp Thu?ng tr?c Huy?n ?y có ch?ng c?. Ð?ng chí dó dã dua cho cu?n s? c?a Hi?u tru?ng Tru?ng Ti?u h?c Ðông L?.

Trong cu?n s?, cô dó dã ghi rõ tên các thí sinh và m? ngo?c ra là d?ng chí nào nh? giúp d?. Nh? ch?ng c? là cu?n s?, các c?p ch?m thi dã ph?i th?a nh?n, trong quá trình làm thi dã có nh?ng ngu?i tác d?ng, nh? giúp d? d? nâng di?m. Rà soát, ki?m tra t?t c? các c?p ch?m thì phát hi?n 16 tru?ng h?p du?c nâng di?m và 7 ngu?i trong s? dó trúng tuy?n.

Thu?ng tr?c Huy?n ?y dã yêu c?u các c?p ch?m ph?i kh?ng d?nh di?m th?t là bao nhiêu, du?c nâng bao nhiêu d? có di?u ki?n h?y k?t qu? n?u nâng t? tru?t lên thành d?. Nhung các cán b? ch?m thi d?u nói không kh?ng d?nh du?c di?m th?t là bao nhiêu.

Ngoài ra, Thu?ng tr?c Huy?n ?y cung yêu c?u Tru?ng Công an huy?n cùng doàn thanh tra làm vi?c tr?c ti?p v?i các c?p ch?m và thí sinh du?c nâng di?m, nh?m làm rõ xem có liên quan gì d?n ti?n và v?t ch?t hay không. Nhung cung chua phát hi?n du?c v?n d? này.

Không n? nang trong b? trí cán b?

T?i sao Tru?ng Phòng GD&ÐT và N?i v? cùng m?c d? sai ph?m nhung m?t ngu?i b? giáng c?p còn ngu?i kia sau luân chuy?n thì v?n gi? cuong v? tuong duong ch?c v? cu, thua ông?

V?n d? này chúng tôi cung dua ra bàn r?t k?. Rà soát các tình hu?ng, g?p t?ng ngu?i có sai ph?m. Các cán b? dó d?u nh?n là mình có vi ph?m quy ch? thi tuy?n.

Chính d?ng chí Ð? Ng?c Anh, Tru?ng Phòng GD&ÐT nh?n th?y, mình là Huy?n ?y viên nên trách nhi?m cao hon. Ð?ng chí th?y mình x?ng dáng nh?n hình th?c k? lu?t là giáng ch?c.

V? k? lu?t Ð?ng, ngoài d?ng chí Ng?c Anh ph?i xin ý ki?n Ban T? ch?c và ?y ban Ki?m tra Thành ?y, nh?ng d?ng chí còn l?i, thu?c th?m quy?n x? lý c?a Ban Thu?ng v? Huy?n ?y.

Có ý ki?n cho r?ng, sai ph?m ? ?ng Hòa còn b?t ngu?n t? công tác b? trí cán b? khi m?t d?ng chí không ph?i là huy?n ?y viên l?i du?c b? nhi?m gi? cuong v? Tru?ng m?t phòng r?t quan tr?ng là N?i v? d?n d?n nh?ng sai sót, l?n x?n trong tuy?n d?ng nhu v?a qua. Ông nghi sao khi du lu?n cho r?ng ông Nguy?n Ð?c Bình là con nguyên Bí thu Huy?n ?y nên du?c c?t nh?c?

Du lu?n nhu v?y nhung th?c t? quá trình b? trí cán b? ? ?ng Hòa th?c hi?n r?t dúng quy trình, không có bu?c nào làm t?t, không vì tình c?m, m?i quan h? n? nang. Quy trình b? trí d?ng chí dó r?t công khai, dân ch?.

Ð?ng chí Bình du?c b? trí làm Tru?ng Phòng N?i v? tru?c Ð?i h?i Ð?ng b? Huy?n l?n th? XXII (khi ông Nguy?n Ð?c B?t là Bí thu Huy?n ?y- PV). Ð?ng chí Nguy?n Ð?c Bình cung n?m trong nhân s? dua ra d?i h?i nhung k?t qu? b? phi?u không trúng c? vào Ban ch?p hành Huy?n ?y.

Cám on ông!

 

Trao d?i v?i PV Ti?n Phong chi?u qua, bà Nguy?n Th? Bích Ng?c, Phó Ch? t?ch UBND thành ph? Hà N?i cho bi?t dã hoàn t?t báo cáo c?a doàn ki?m tra rà soát v? thi tuy?n công ch?c theo yêu c?u c?a B? N?i v?.

“Sau khi xin ý ki?n Ch? t?ch UBND thành ph? Nguy?n Th? Th?o, trong ngày 8 ho?c 9-1 báo cáo s? du?c ký và g?i t?i B? N?i v?” - bà Ng?c nói.

Cung theo bà Ng?c, không d?ng l?i ? các doàn thanh tra, ki?m tra c?a B? và S? N?i v? th?c hi?n mà UBND thành ph? dã yêu c?u 29 qu?n, huy?n ph?i t? thành l?p doàn ki?m tra vi?c th?c hi?n phân c?p thi cán b? công ch?c theo th?m quy?n và ph?i ch?u trách nhi?m v? k?t qu? ki?m tra này.

(Theo TP)

 

 

.

.

.

.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Ngọc Quyên khoe vai trần nõn nà

Được trời phú cho làn da trắng nuột nà, Ngọc Quyên tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong đêm ca nhạc chào mùa xuân 2013.

Tối qua 31.12, người mẫu Ngọc Quyên khiến hàng ngàn sinh viên tại trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM bất ngờ bởi sự xuất hiện của mình tại đêm ca nhạc Chào xuân 2013. Diện chiếc váy đỏ rực được thiết kế cúp ngực, khoe trọn vai trần gợi cảm và làn da trắng nõn nà, chân dài tự tin khoe vẻ đẹp rạng ngời.Dù bận nhiều kế hoạch và show diễn trong đêm giao thừa Tết Tây, nhưng diễn viên phim Mỹ nhân kế vẫn ưu ái nhận lời mời xuống Đại học Ngân hàng cách xa trung tâm thành phố 30 km cùng sinh viên tham dự chương trình ca nhạc Chào xuân 2013.Xuất hiện với vị trí nghệ sĩ khách mời tối qua còn có người mẫu Minh Triệu. Chiều cao nổi trội và phong cách ăn mặc cá tính của hai chân dài sớm nhận được sự quan tâm.
Minh Triệu khoe hình xăm "độc" trên bờ vai phía sau lưng


Người mẫu cá tính với làn da nâu và gương mặt góc cạnh


Vẻ đẹp rạng ngời và cá tính của hai chân dài nhận được tình cảm mến mộ từ đông đảo sinh viên


Nhiều sinh viên bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu được chụp hình chung với nghệ sĩ nổi tiếng


Người mẫu Minh Triệu và Ngọc Quyên chụp hình chung với DJ Jacky Huy

Tranh thủ tạo dáng xì-tin trước ống kínhĐêm nhạc còn có sự góp mặt của người mẫu Ngọc Tình


Tối qua Ngọc Quyên, Minh Triệu, Ngọc Tình và ca sĩ Kiều Diễm đã có màn giao lưu với khán giả về chuyện nghề thú vị


Sau đó các khách mời nghệ sĩ đã mang đến cho sinh viên một màn trình diễn thời trang ấn tượng


Ngọc Quyên khoe khả năng catwalk lành nghề


Minh Triệu lạnh lùng và cá tính


Ca sĩ Kiều Diễm lần đầu catwalk


Người mẫu Ngọc Tình lịch lãm và sang trọngNữ ca sĩ Miu Lê cũng không ngại đường xa đến hát cho sinh viên trong đêm giao thừaTham dự đêm nhạc còn có ca sĩ Tăng Nhật Tuệ

Hà Nhuận Namm (Xzone/TTTĐ)

Ngắm cơ ngơi hoành tráng của Mỹ Tâm

Mất tới 2 năm chuẩn bị, công sức và tâm huyết mà họa mi tóc nâu dành cho thương hiệu thời trang của mình đã được bù đắp xứng đáng, khi tất cả quan khách đều không thể không trầm trồ trước cơ ngơi cô sở hữu.

Tòa nhà trụ sở của công ty MT Entertainmet do Mỹ Tâm làm giám đốc vừa được hoàn thành và đi vào sử dụng trong những ngày cuối năm. Tọa lạc trên một con đường đắt bậc nhất Sài Gòn, tòa nhà này là nơi nàng họa mi tóc nâu đặt "tổng hành dinh". Thương hiệu thời trang vừa ra đời Nightingale sẽ chiếm trọn 2 tầng, số tầng còn lại được Mỹ Tâm bố trí thành nhiều không gian giải trí mang phong cách khác nhau: tầng trà đạo ấm cúng, thân mật, tầng cafe sang trọng và tinh tế.


Tòa nhà nằm trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là một trong những con đường sầm uất và nhộn nhịp nhất của thành phố mang tên Bác, đồng thời cũng là nơi rất nhiều cửa hàng thời trang, quán cafe lớn lựa chọn làm nơi tọa lạc.


Không gian dành cho thương hiệu thời trang mới ra đời NightingaleTầng trà đạo ấm cúng, tinh tế với sàn gỗ và những chiếc bàn mang phong cách Nhật


Không gian dành cho cafe được bài trí sang trọng và cầu kỳ hệt như trong một khách sạn lớnToàn cảnh khu cafe sang trọng nằm trong tòa nhà của Mỹ Tâm


Bà chủ xinh đẹp Mỹ Tâm chăm chút cho từng sản phẩm trước khi bán ra tới khách hàng. Là một trong những nghệ sĩ cẩn thận và cầu toàn nhất Việt Nam, tất cả những thương hiệu đóng mác Mỹ Tâm đều được cô dành hết tâm huyết và công sức. Không chỉ trong những sản phẩm âm nhạc, những sản phẩm thời trang mang thương hiệu của cô cũng được Mỹ Tâm đặc biệt chú trọng.

Mới chỉ trong ngày đầu tiên ra mắt, rất nhiều sản phẩm của Nightingale đã được khách hàng đón nhận và khen ngợi nhờ mẫu mã cũng như giá cả, chất lượng đáng ngạc nhiên của nó.


Bà chủ Mỹ Tâm hào hứng cắt băng khánh thành tòa nhà và thương hiệu thời trang mới cùng cha


Thân mật với ca sĩ Quang Dũng, bỏ... Dũng "Khùng" ra một bên


Dàn thí sinh Idol và MC Huy Khánh nhí nhố trong ngày vui của nữ giám khảo Vietnam Idol

Lâm Anh (Xzone/TTTĐ)

Người mẫu Lily Cole bị sóng đánh bay bikini

Mải vui đùa trên biển, người mẫu Anh quốc Lily Cole đã bị sóng đánh tung áo tắm để lộ ra gần hết đôi gò bồng đảo.

Người mẫu Lily Cole cùng người sáng lập ra Twitter, Jack Dorsey, có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ trên bãi biển. Vui vầy với sóng nước, cô người mẫu 25 tuổi đã vô tình nhiều lần để lộ nhũ hoa.

Lily đã bị sóng đánh bay chiếc áo bikini không dây màu trắng, nhưng may mắn là cô vẫn lấy tay che được đôi gò bồng đảo không để bị lọt vào ống kính máy ảnh paparazzi. Tuy thế, vẫn có những shot hình hở hang của cô người mẫu Anh quốc b cánh săn ảnh chộp được.


Người mẫu Lily Cole đấm bóp tình t cho anh chàng sáng lập ra Twitter, Jack Dorsey , làm dậy lên tin đồn họ là một cặp.

H.H (Xzone/TTTĐ)